Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο

Εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα

 

 

Απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες επιθυμούν να οργανώσουν κινηματογραφικές λέσχες στο σχολείο τους (εκπαιδευτικός, μαθητές/τριες μιας σχολικής τάξης και οι γονείς τους ή εκπαιδευτικός και μαθητές/τριες ενός σχολείου).

 

Ζητούμενο της δράσης αποτελεί η δημιουργία κινηματογραφικών λεσχών στις σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. Επιδίωξη είναι η επιστροφή στον κοινωνικό χαρακτήρα του κινηματογράφου. Σε μια λέσχη, τα παιδιά συναντιούνται με σκοπό να απολαύσουν κινηματογραφικές ταινίες, να συζητήσουν γι’ αυτές, να παίξουν, να γελάσουν, ώστε η θέαση να γίνει συνήθεια. Στόχος είναι να λειτουργήσουν κινηματογραφικές λέσχες από τις πρώτες κιόλας τάξεις του Δημοτικού, ώστε να καλλιεργηθεί αλλά και να διατηρηθεί η αγάπη για τον κινηματογράφο. Οι κινηματογραφικές λέσχες για παιδιά μπορεί να αποτελούν σχολική αλλά και εξωσχολική δραστηριότητα.

 

Στόχοι του προγράμματος:

Ευρύτερος στόχος της δράσης είναι η, διαμέσου του σχεδιασμού και της λειτουργίας κινηματογραφικής λέσχης στο σχολείο, επίτευξη βημάτων προς την κατεύθυνση του οπτικοακουστικού γραμματισμού, δηλαδή η απόκτηση δεξιοτήτων, όχι μόνο θέασης/κατανάλωσης (χρήσης) αλλά και κριτικής αποτίμησης οπτικοακουστικών προϊόντων (με ενδεχόμενη δημιουργία οπτικών εννοιών και παραγωγή οπτικών μηνυμάτων). Οι δραστηριότητες της κινηματογραφικής λέσχης θα προσφέρουν τις ευκαιρίες στους/στις εκπαιδευτικούς, στους μαθητές/τριες και στους γονείς για ένα διαδοχικό πέρασμα από τη θέαση-απόλαυση της ταινίας, την αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων και την περιγραφή, στη διερεύνηση των συναισθημάτων, την αποκωδικοποίηση των προθέσεων του δημιουργού, και θα οδηγήσουν στην έκφραση-δημιουργία.

 

Ιδιαίτερη επιδίωξη για τους/τις εκπαιδευτικούς:

Η απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας κινηματογραφικής λέσχης στο σχολείο, δεξιοτήτων εμπειρικής προσέγγισης κινηματογραφικών ταινιών και δεξιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης  δραστηριοτήτων κινηματογραφικού γραμματισμού και υλοποίησής τους είτε στον σχολικό χώρο είτε στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης.

 

Τα επιμορφωτικά βήματα:

Το πρόγραμμα, ως προς την επιμορφωτική του διάσταση διεξάγεται μέσω του διαδικτύου (σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις) ή με δια ζώσης συναμτήσεις. Ως προς την εκπαιδευτική του διάσταση (εφαρμογή δραστηριοτήτων στη σχολική αίθουσα), προϋποθέτει την δια ζώσης διδασκαλία των συμμετεχόντων. Οι δράσεις εκτυλίσσονται μέσα στον μαγευτικό κόσμο του κινηματογράφου και μοιάζουν με παιχνίδια.

(α) Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί συμμετέχουν, ανά είκοσι (20) ημέρες σε σύγχρονη εξ αποστάσεως ή δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες. Σε κάθε συνεδρία προβάλλεται μία ταινία και στη συνέχεια οι επιμορφούμενοι/ες μυούνται στον σχεδιασμό δράσεων προσέγγισης της ταινίας, οι οποίες απευθύνονται στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών/τριών της σχολικής τάξης και βαθμίδας στην οποία διδάσκουν. Ομαδοσυνεργατικά σχεδιάζουν δράσεις οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές/τριες Οι προτεινόμενες δράσεις προσέγγισης της ταινίας καταγράφονται σε καρτέλες με ηλεκτρονική μορφή και αναρτώνται στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί. Στη διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση -διαμέσου της πλατφόρμας- σε οκτώ (8) κινηματογραφικές ταινίες και στις αντίστοιχες καρτέλες προσέγγισης της ταινίας

(β) Οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν μία ταινία –ανά 20/ήμερο- στους μαθητές/τριές τους και υλοποιούν επιλεγμένες δραστηριότητες στην τάξη, τις οποίες ανασύρουν από την πλατφόρμα ασύγχρονης επικοινωνίας.
Συνολικά, στη διάρκεια μίας επιμορφωτικής χρονιάς, υλοποιούνται: οκτώ (8) επιμορφωτικές συνεδρίες σύγχρονες εξ αποστάσεως των εκπαιδευτικών και κάθε εκπαιδευτικός υλοποιεί οκτώ (8) εργαστήρια στην τάξη με τους μαθητές/τριές του.

(γ) Ο επιμορφούμενος/η, αφού ολοκληρώσει την υλοποίηση του εργαστηρίου στη σχολική τάξη (προβολή ταινίας και υλοποίηση επιλεγμένων δραστηριοτήτων), καλείται να αναρτήσει ηλεκτρονικά παραδοτέα εργασία το περιεχόμενο της οποίας πηγάζει από την εφαρμογή της δράσης στη σχολική αίθουσα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο», με πιστοποίηση από τον φορέα: ACTA.

TOP